超声波清洗仪 UR

超声波清洗仪UR1 / UR2 / UR3

  (请单独订购顶盖和内置清洗篮)
70.791.0001 UR1, 230 V, 50/60 Hz, 振荡池:直径24.5厘米 x 13厘米,, 5.7升
70.791.0002 UR1, 110 V, 60 Hz, 振荡池:直径24.5厘米 x 13厘米,, 5.7升
70.791.0003 UR2, 230 V, 50/60 Hz, 振荡池:直径50.0厘米x20厘米,, 42升
70.791.0004 UR2, 110 V, 60 Hz, 振荡池:直径50.0厘米x20厘米,, 42升
70.791.0005 UR3, 220–240 V, 50/60 Hz, 振荡池:50.0x30x30厘米, 45升
70.791.0006 UR3, 110–130 V, 50/60 Hz, 振荡池:50.0x30x30厘米, 45升
  UR配件
09.107.0249 顶盖, 不锈钢, 适用于UR1
09.107.0250 顶盖, 不锈钢, 适用于UR2
09.107.0395 顶盖, 不锈钢, 适用于UR3
09.145.0001 内置清洗篮, 不锈钢, 适用于UR1
09.145.0002 内置清洗篮, 不锈钢, 适用于UR2
09.145.0003 内置清洗篮, 不锈钢, 适用于UR3
05.620.0001 除垢剂TICKOPUR RW 77,1升